LEGALIS és una marca propietat de LEGAL IS ADVOCATS, SL, societat mercantil de dret andorrà, amb domicili social al c/ Prat de la Creu, núm. 93, 1er. pis, d’Andorra La Vella (AD 500), al Principat d’Andorra.

 

A LEGALIS donem importància a la protecció de les dades personals dels nostres Usuaris i vetllem per a la protecció de les dades personals mitjançant un tractament conforme a la legislació aplicable.

 

Seguidament informem sobre quines són les dades personals que recopilem i amb quines finalitats.

 

El responsable del tractament de les dades personals:

El responsable de tractament de les dades personals dels Usuaris de LEGALIS és:

 

LEGAL IS ADVOCATS, SL

NRT L-708876-Y

Domicili: C/ Prat de la Creu, núm. 93, 1er. pis, d’Andorra la Vella (AD 500), del Principat d’Andorra.

Telèfon: +376 808.111

Adreça electrònica: info@legalis.ad

 

De conformitat amb la legislació aplicable, les dades que facilita l’Usuari passaran a formar part del fitxer responsabilitat de LEGALIS, registrat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

 

Les dades personals que es recopilen i es conserven:

Quina informació es pot recopilar i conservar?

 

  • Nom i cognoms,
  • Raó social, nom i cognom del representant legal, web (per les persones jurídiques),
  • Adreça de correu electrònic,
  • Número de telèfon

 

L’Usuari és responsable de la veracitat i de l’actualització de les dades personals facilitades.

 

Per quins canals es recopila?

  • www.legalis.ad

 

Amb quines finalitats es recopila i conserva?

  • Gestionar les peticions de cita prèvia formulades mitjançant la nostra web.
  • Respondre a l’exercici dels drets de l’Usuari, així com a consultes i reclamacions.

 

El temps durant el qual es guarden les dades personals:

 

Es conservaran les dades personals sempre que sigui necessari per a seguir proveint als nostre Usuaris dels serveis sol·licitats, així com per poder resoldre incidències amb relació als serveis prestats i en compliment dels requisits que exigeixi la legislació aplicable.

 

Base legal pel tractament de les dades personals:

 

LEGALIS pot tractar les teves dades personals:

 

Per haver obtingut el consentiment exprés prestat per l’Usuari en el moment de recopilar les dades personals mitjançant qualsevol dels formularis emesos en el nostre Web.

 

Cessió de les dades personals de l’Usuari:

En cap cas LEGALIS cedirà les dades personals dels Usuaris a tercers.

 

La protecció de les dades personals:

LEGALIS té un sistema de seguretat que garanteix la protecció de les teves dades i les facilitades per tots els usuaris a través de la Web www.legalis.ad.

 

Ens comprometem a actuar amb la màxima transparència i a notificar-ho als Usuaris afectats de manera immediata, si es produís un error en el sistema de seguretat en què les dades es veiessin afectades i, com a conseqüència, es produís la destrucció accidental o il·legal, pèrdua, alteració o divulgació no autoritzada de les dades personals transmeses, emmagatzemades o processades, o s’hi pogués accedir.

 

Si l’Usuari té coneixement o sospita de l’ús indegut de les seves dades personals o d’un accés no autoritzat a aquestes dades per part de tercers, ha de contactar amb nosaltres el més aviat possible a info@legalis.ad.

 

Els drets de l’Usuari respecte de les dades personals:

 

Dret de rectificació: L’Usuari té dret a sol·licitar que LEGALIS rectifiqui i/o completi les seves dades personals.

Dret de limitació: L’Usuari té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, i en aquest cas, només es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: L’Usuari té dret a oposar-se al fet que les seves dades personals siguin objecte d’un tractament basat en les finalitats i l’interès legítim perseguit per LEGALIS. En aquest cas, LEGALIS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i de necessitat o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret de supressió/oblit: L’Usuari pot sol·licitar que les teves dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Dret de portabilitat: L’Usuari té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

Dret a reclamar: L’Usuari té dret a presentar una reclamació prop de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, si ho considera oportú.

 

L’exercici d’aquests drets i de qualsevol consulta relativa al tractament de les teves dades es pot efectuar mitjançant una sol·licitud dirigida a l’adreça electrònica info@legalis.ad.

 

Cal que l’Usuari indiqui, junt amb la sol·licitud, el seu nom i cognoms, domicili o correu electrònic a efectes de notificacions, així com una fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport per tal de garantir la identitat del que sol·licita, així com mencionar de manera expressa quin és el dret exercit.